< naar homepage

 

Op 29 oktober 2018 is de VIPP GGZ regeling door VWS in de Staatscourant gepubliceerd. Via onderstaande link kunt u de gehele regeling lezen. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-60877.html

 

Samenvatting regeling

 

De staatssecretaris van VWS stelt via een subsidieregeling € 45 miljoen beschikbaar voor instellingen die Zvw-zorg leveren om de informatievoorziening in de curatieve geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor het implementeren van standaarden voor gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional, het beschikbaar stellen van deze informatie aan de patiënt, het veilig verstrekken van (informatie over) medicatie en de inzet van eHealth bij de behandeling.

 

De VIPP GGZ regeling sluit aan op het door GGZ Nederland - op 12 december 2017 gepresenteerde - visiedocument @PATIENTConnect. GGZ Nederland is door VWS gevraagd om ggz-instellingen te ondersteunen bij het realiseren van de doelen. Het programmateam VIPP GGZ verzorgt bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten en faciliteert kennisuitwisseling. Met de publicatie op 29 oktober 2018 is de VIPP GGZ regeling van start gegaan, dit betekent dat ggz-instellingen zich vanaf nu kunnen aanmelden voor deze subsidie. De regeling loopt van 1 november 2018 tot 1 februari 2021.

 

Doelstellingen VIPP GGZ

VIPP GGZ is een implementatieprogramma dat aansluit bij landelijke standaarden, waaronder de Basis Gegevensset Zorg (BGZ), de Informatiestandaard medicatieproces en standaarden voor uitwisseling met een PGO (MedMij).

 

De VIPP GGZ regeling kent drie doelen:

  1. Betere en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling;
  2. Grotere medicatieveiligheid;
  3. Meer gebruik van eHealth.

 

Deze doelen zijn onderbracht in modules:

Een instelling kan voor maximaal drie van de zes modules subsidie aanvragen.     

           

 

Hoe kan een instelling subsidie aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor subsidie, moet een instelling zich in eerste instantie aanmelden voor de nulmeting. Aan de hand van de nulmeting wordt vastgesteld voor welke modules de instelling in aanmerking komt. Aanvragen geschiedt via het aanvraagformulier van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Dit kan tussen 1 november 2018 en 1 mei 2019. De subsidie wordt in maandelijkse bedragen uitgekeerd. Aan het einde van de looptijd van de regeling moet door een onafhankelijke IT-auditor worden vastgesteld of de resultaatsverplichtingen van de module zijn behaald.

 

Realiseren van de doelen

Behandelaren en administratief medewerkers gaan gegevens gestructureerd vastleggen, waardoor we één taal gaan spreken, uitwisseling tussen professionals en met de patiënt makkelijker wordt en administratieve lasten op termijn worden verminderd. Maar nog belangrijker: de patiënt krijgt meer regie over zijn behandeling en zorg. Daarnaast worden recepten elektronisch verstuurd en medicatie door de behandelaar geverifieerd voordat deze nieuwe voorschrijft waardoor de medicatieveiligheid stijgt. Patiënt en behandelaar gaan meer aan de slag met eHealth wat een bijdrage aan reductie van de wachttijden in de ggz beoogd.

Bij het realiseren van deze veranderingen wordt de instelling ondersteund door het programmateam van VIPP GGZ. Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en faciliteren kennisuitwisseling. Ook bevorderen zij bijvoorbeeld de aansluiting van ICT leveranciers op het MedMij afsprakenstelsel.