< naar homepage

 

Veelgestelde vragen

 

Heeft u een vraag over VIPP GGZ? Misschien staat hier al uw antwoord. Staat uw antwoord hier niet tussen, dan kunt u mailen naar info@vippggz.nl

 

Waar kan ik de volledige regeling lezen?


Mijn instelling wil deelnemen aan de VIPP GGZ regeling, waar kunnen we ons inschrijven?


Wat is de nulmeting?


Waar bestaat de vragenlijst van de nulmeting uit?


Hoe zit het proces van de nulmeting eruit? 


Hoeveel tijd kost het om de nulmeting in te vullen?


Aan welke voorwaarden moet een ggz instelling voldoen om deel te nemen aan VIPP GGZ?


Moeten er ook een urenbegroting ook worden opgenomen in de aanvraag?


Hoe kan een relatie-/objectnummer worden aangevraagd bij het ministerie van VWS? 


Is er al een aanvraagformulier? 


Geldt er een andere aanpak voor de koplopersvoucher? 


Wat betekent zib?


Welke zibs zijn verplicht? 


Zijn de zibs opgesteld volgens de AVG richtlijnen? 


Waar moet een gebruikersvereniging aan voldoen? 


Wat is de deadline voor het oprichten van een gebruikersvereniging? 


Wat is MedMij? 


Is de VIPP GGZ regeling gelijk aan de VIPP regelingen voor ziekenhuizen?


Wat wordt er bedoeld met ‘blended care’?


Wat wordt er bedoeld met eHealth? 


Wanneer vinden de audits plaats?


Hoe streng zijn de audits in 2020?


Aan welke competenties moet een VIPP GGZ projectleider voldoen?  

 


Waar kan ik de volledige regeling lezen?

Zodra de regeling definitief is, wordt deze door VWS gepubliceerd in de Staatscourant. Zodra de regeling is gepubliceerd wordt op deze website een link geplaatst naar deze publicatie. De verwachting is dat de regeling begin juni wordt gepubliceerd.

Naar boven

 


Mijn instelling wil deelnemen aan de VIPP GGZ regeling, waar kunnen we ons inschrijven?

Inschrijven kan met een aanvraagformulier. Na het voltooien van de vragenlijst van de nulmeting sturen wij u een rapport met de scores per item van de instelling, welke als bijlage moet worden toegevoegd aan het aanvraagformulier. Voor het invullen van de nulmeting wordt een link gestuurd (naar de vragenlijst met inlognaam en wachtwoord) aan de contactpersoon van de instelling die deze gaat uitvoeren. Nog geen contactpersoon doorgegeven, klik dan hier.  

Naar boven

 Wat is de nulmeting?

De nulmeting is een online (beveiligde) vragenlijst om de stand van zaken ten opzichte van de doelstellingen van VIPP GGZ te meten. Om in

 aanmerking te komen voor subsidie is deelname aan deze nulmeting vereist. Klik hier voor meer informatie.

Naar boven


 

Waar bestaat de vragenlijst van de nulmeting uit?

De vragenlijst bestaat uit vragen die gaan over:

 • Algemene feiten en cijfers van uw instelling;
 • het vastleggen van patiëntgegevens;
 • beschikbaarheid van persoonlijke medische gegevens voor patiënten;
 • medicatieveiligheid: medicatieverificatie, voorschrijven en het actuele overzicht van de medicatie;
 • de status van de inzet van eHealth toepassingen

Klik hier voor meer informatie.

Naar boven


Hoe ziet het proces van de nulmeting eruit?

 

Naar boven


Hoeveel tijd kost het om de nulmeting in te vullen?

Het beantwoorden van de vragen vergt behoorlijk wat uitzoekwerk van verschillende disciplines binnen de instelling. Daarom adviseren wij om hier alvast tijd voor te reserveren in de eerste drie weken van mei. Een instelling heeft twee weken de tijd om de nulmeting in te vullen. Hoeveel tijd het kost is sterk afhankelijk van de wijze waarop de informatie binnen de organisatie is vastgelegd. 

Klik hier voor meer informatie.

Naar boven

 


Aan welke voorwaarden moet een ggz instelling voldoen om deel te nemen aan VIPP GGZ?

Instellingen kunnen deelnemen aan VIPP GGZ indien de Zorgverzekeringswet (Zvw)-omzet groter is dan € 500.000,-. Voor het toetsen van deze omzet wordt het DigiMV (digitale portaal voor het aanleveren van jaarverantwoordingsgegdevens) bestand van 2016 gebruikt. Het voltooien van de nulmeting is verplicht om subsidie aan te kunnen vragen.

 • Als uit de nulmeting blijkt dat een instelling minder dan 40% van de doelstelling van de module heeft gerealiseerd, komt zij in aanmerking voor de subsidie;
 • Tussen de 40 en 60% wordt er aanvullende informatie opgevraagd, op basis waarvan beoordeeld wordt of subsidie kan worden aangevraagd;
 • Boven de 60% realisatie komt een instelling niet in aanmerking voor subsidie op dat onderdeel.

Naar boven

 


Moeten er ook een urenbegroting ook worden opgenomen in de aanvraag?

De regeling bestaat uit normen en doelen en kent een andere procedure dan die u wellicht gewend bent. De instelling toont achteraf, middels een audit, aan of de normen en doelen zijn behaald. Aanmelding geschiedt dús niet op basis van een projectplan met een urenbegroting. Er zal ook geen urenverantwoording achteraf plaatsvinden.

 

Naar boven

 

Hoe kan een relatie/objectnummer worden aangevraagd bij het Ministerie van VWS?

Een organisatie die niet (meer) weet of er al een relatie-/objectnummer is gemaakt door VWS, kan een e-mail sturen aan VWS via VWSsubsidies@minvws.nl. In deze e-mail zijn de volgende gegevens van belang:
Naam rechtspersoon
KvK nummer rechtspersoon
Bankrekeningnummer rechtspersoon

 

VWS zal dan nakijken of een relatie-/objectnummer met bovenstaande gegevens is aangemaakt en vervolgens dit relatie-/objectnummer terugmailen.

 

Indien er geen relatie-/objectnummer is aangemaakt en de organisatie alvast een relatie-/objectnummer wil laten aanmaken, voorafgaand aan de subsidieaanvraag, dan kan via de e-mail een schriftelijk verzoek met vermelding van het bankrekeningnummer en KvK nummer, ondertekend door de bevoegde uit de KvK, te laten indienen plus een kopie bankafschrift met leesbaar het bankrekeningnummer en de tenaamstelling.

 

Na ongeveer vijf werkdagen is een relatie-/objectnummer aangemaakt en zal dit relatie-/objectnummer worden teruggemaild.

Naar boven


Wat betekent ZIB?

ZIB zijn Zorg Informatie Bouwstenen. Een ZIB beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald item van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd.

Naar boven


 

Welke zibs zijn verplicht?

Voor alle instellingen zijn onderstaande zibs verplicht:

1.Laboratorium uitslagen
2.Patiëntengegevens
3.Verzekeringsgegevens
4.Behandelaanwijzingen
5.Wilsverklaring
6.Contactpersoon
7.Functionele/ mentale status
8.Problemen
9.Burgerlijke staat
10.Woonsituatie
11.Druggebruik
12.Alcoholgebruik
13.Tabaksgebruik
14.Tekstuitslag
15.Verrichtingen
16.Geplande zorgactiviteiten
17.Zorgverlener
18.Zorgaanbieder
19.Gezinssituatie
20.ParticipatieInMaatschappij
21.HulpVanAnderen
22.Taalvaardigheid
23.Juridische status
24.Algemene metingen (incl. ROM)

 

Voor alle instellingen waarbij medicatie wordt voorgeschreven zijn onderstaande zibs ook verplicht:

25.Medicatieafspraak
26.Toedieningsafspraak
27.Medicatieverstrekking
28.Verstrekkingsverzoek
29.MedicatieGebruik

 

Voor klinieken is ook onderstaande zib verplicht:

30.Vrijheid beperkende maatregelen

 

Naar boven


Zijn de zibs opgesteld volgens de AVG richtlijnen?

De zibs hoeven zelf niet volgens de AVG richtlijnen opgesteld te zijn. Belangrijk is dat de instelling conform AVG omgaat met de in de zibs vastgelegde patiëntinformatie. Een zib beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald item van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd.

Naar boven


Waar moet een gebruikersvereniging aan voldoen?

De definitie van gebruikersvereniging, is een vereniging met als doel het product van de ICT leverancier af te stemmen op de behoefte van de ggz-instelling en haar professionals. Er dienen minimaal drie instellingen die zijn toegelaten voor het leveren van medisch specialistische zorg lid te zijn van de vereniging, waarvan minimaal één instelling een middelgrote, grote of integrale ggz-instelling is, zoals gedefinieerd in deze regeling VIPP fase 3.

 

Houd er rekening mee dat de gebruikersvereniging vanaf publicatie van de regeling (begin juni) minimaal informeel moet bestaan. Dit houd in dat er minimaal één keer afgesproken is om de doorontwikkeling van het softwarepakket te bespreken.

 

Overige eisen zijn als volgt:

 • Gebruikersvereniging moet voor datum publicatie informeel bestaan;
 • Gebruikersvereniging moet bij aanvraag van de subsidie formeel opgericht zijn;
 • Er dienen minimaal drie instellingen die zijn toegelaten voor het leveren van medisch specialistische zorg lid te zijn van de vereniging waarvan minimaal één instelling een middelgrote, grote of integrale ggz-instelling is, zoals gedefinieerd in deze regeling;
 • De aanpassingen in de systemen moeten ter beschikking komen voor alle ggz-instellingen welke gebruik maken van deze systemen.

Naar boven


Wat is de deadline met betrekking tot het oprichten van een gebruikersvereniging?

De oprichtingsdatum van de gebruikersvereniging moet voor 1 juni 2018 liggen. Dit is gedaan om eventuele misbruik van de regeling te voorkomen. Sommige gebruikersverenigingen hebben (nog) geen rechtspersoonlijkheid. Rechtspersoonlijkheid is een vereiste om subsidie aan te kunnen vragen als vereniging. Het omzetten naar een juridische rechtspersoonlijkheid, mag van een latere datum zijn dan 1 juni 2018, doch voor de aanvraag van de subsidie.

Naar boven


Wat is MedMij?

MedMij is een afsprakenstelsel voor het uitwisselen en gebruiken van gezondheidsgegevens (https://afsprakenstelsel.medmij.nl/). Producten die voldoen aan de MedMij wisselen conform dit afsprakenstelsel gegevens uit tussen persoonlijke gezondheidsomgevingen en informatiesystemen van zorgaanbieders. 

Naar boven


Is de VIPP GGZ regeling gelijk aan de VIPP regelingen voor ziekenhuizen?

De VIPP GGZ regeling zal voor 80% lijken op de VIPP regelingen van ziekenhuizen die door de NVZ wordt uitgevoerd.

Naar boven

 


Wat wordt er bedoeld met ‘blended care’?

Bij blended care worden reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd met online interventies zoals bijvoorbeeld online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier. Hierdoor kan een patiënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijk zorg gebruiken via een tablet of smartphone.

Naar boven

 


Wanneer vinden de audits plaats?

De instelling selecteert zelf een auditpartij en zorgt dat deze plaatsvindt in de eerste twee kwartalen van 2020.

Naar boven

 


Hoe streng zijn de audits in 2020?

Uit de audits moeten blijken dat voor 90% van de normen en doelen zijn behaald.

Naar boven

 


Mag ik zelf een auditpartij kiezen?

Ja, instellingen worden gevraagd zelf een auditpartij te zoeken.

Naar boven


 

Is er al een aanvraagformulier?

Nee, er is nog geen aanvraagformulier. Indien beschikbaar sturen we deze toe aan de mogelijke deelnemers. Te zijner tijd dient het aanvraagformulier VIPP GGZ via de mail of via de post te worden ingediend via VIPP@minvws.nl. VWS is nu bezig te bezien of een speciale mailbox zal worden gecreëerd.

Naar boven


Geldt er een andere aanpak voor de koplopersvoucher?

De voucher wordt aangevraagd via het aanvraagformulier. Indien de ggz-instelling in aanmerking wil komen voor de voucher dient het aanvraagformulier tussen 1 juni en 1 september 2018 gestuurd te worden aan Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

De aanvraag van de koploper bevat de concrete activiteiten die worden verricht en de afspraken die alle ggz-instellingen daarover hebben gemaakt. Uit de subsidieaanvraag blijkt duidelijk welke concrete activiteiten de koploper verricht voor de subsidie. Het gaat om een aanvraag met onder andere een projectplan met begroting. De beoordeling van de subsidievaststelling wordt gedaan op basis van de werkelijk gemaakte kosten, voorzien van een controleverklaring. 

Naar boven


Aan welke competenties moet een VIPP GGZ Projectleider voldoen?

Het advies is dat deze persoon;

 • Bekend is met de thema’s eHealth, gestructureerde vastlegging van gegevens, informatie-uitwisseling tussen patiënt en behandelaar en medicatieveiligheid;
 • Dat hij/zij zowel de impact hiervan kent op de werkprocessen en de procedures van de behandelaar als op de ICT-systemen;
 • Kan de juiste verbinding leggen tussen deze twee;
 • Heeft projectmanagementvaardigheden.

Naar boven

 

 

Wat wordt er bedoeld met eHealth?

Een e-health toepassing is onderdeel van de behandeling, wanneer de inzichten die met de e-health toepassing verzameld worden, in het zorgproces worden gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan om (een combinatie van) instructies, vragenlijsten, virtual reality en bewegend beeld in interactie met de patiënt. Het zal altijd wenselijk zijn enige gegevens over de e-health behandeling in het dossier op te nemen, bijvoorbeeld wat de conclusies waren en of de module succesvol doorlopen is. Een e-health toepassing wordt ingezet zodat het aantal face to face contacten met de hulpverlener omlaag kan of het is aanvullend op de behandeling. Een toepassing waarmee alleen een enkel digitaal formulier wordt ingevuld door patiënten (zoals de ROM vragenlijst of een evaluatie vragenlijst), of een toepassing met als enige functionaliteit schriftelijke (mail, app) of mondelinge communicatie (beeldbellen) valt niet binnen de definitie van e-health toepassing zoals gebruikt in deze regeling.

Naar boven