< naar homepage

 

Veelgestelde vragen

 

Heeft u een vraag over VIPP GGZ? Misschien staat hier al uw antwoord. Staat uw antwoord hier niet tussen, dan kunt u mailen naar info@vippggz.nl

 • Regeling algemeen
 • Aanvragen en betaling subsidie
 • MedMij
 • Nulmeting
 • Zibs
 • Gebruikersvereniging
 • Monitors en audit
 • Voucher

 

 

Regeling algemeenWaar kan ik de volledige regeling lezen?


Aan welke voorwaarden moet een ggz-instelling voldoen om deel te nemen aan VIPP GGZ? 


Aan welke competenties moet een VIPP GGZ-projectleider voldoen?  Aanvragen en betaling subsidie
 

Hoe kan subsidie aangevraagd worden? 


Wat gebeurt er nadat het aanvraagformulier naar DUS-I is verzonden? 


Hoe verloopt de uitbetaling van de subsidie? 


Is er een maximaal aantal instellingen dat subsidie kan aanvragen? Kan de subsidiepot op zijn als ik laat ben met aanvragen? 


Staat het subsidiebedrag vast? 


Moet er ook een urenbegroting ook worden opgenomen in de aanvraag? 


Wat is de voucher voor koplopers? 


Geldt er een andere aanpak voor de koplopersvoucher? 


Hoe moet een instelling het subsidiebedrag verantwoorden?  

MedMij

 

Wat is het MedMij Afsprakenstelsel? 


Wat zijn de verantwoordelijkheden van een ggz-instelling voor het ontsluiten van gegevens binnen het MedMij-netwerk? 


Wat zijn de verantwoordelijkheden van een leverancier voor het ontsluiten van gegevens binnen MedMij-netwerk? Nulmeting

 

Wat is de nulmeting?


Waar bestaat de vragenlijst van de nulmeting uit?


Hoe ziet het proces van de nulmeting eruit? 


Hoeveel tijd kost het om de nulmeting in te vullen? Zibs

 

Wat betekent zib? 


Welke zibs zijn verplicht? 


Zijn de zibs opgesteld volgens de AVG richtlijnen? Gebruikersvereniging

 

Waar is de subsidie voor gebruikersverenigingen voor bedoeld?


Waar moet een gebruikersvereniging aan voldoen? 

 
 


Hoe streng zijn de audits in 2021? 


Mag ik zelf een auditpartij kiezen? 

 
 

Antwoorden

 

Regeling algemeen

 

Waar kan ik de volledige regeling lezen?

De definitieve regeling is eind oktober 2018 gepubliceerd in de Staatscourant, een link naar de regeling treft u hier aan. 

Naar boven


Aan welke voorwaarden moet een ggz-instelling voldoen om deel te nemen aan VIPP GGZ?

 • Instellingen kunnen deelnemen aan VIPP GGZ indien de Zorgverzekeringswet (Zvw)-omzet groter is dan € 500.000,-. Voor het toetsen van deze omzet wordt het DigiMV bestand van 2016 of 2017 gebruikt.
 • Het voltooien van de nulmeting is verplicht om subsidie aan te kunnen vragen.
 • Binnen de instelling moet een VIPP GGZ projectleider worden aangesteld.

Naar boven


Aan welke competenties moet een VIPP GGZ Projectleider voldoen?

et advies is dat deze persoon:

 • Bekend is met de thema’s eHealth, gestructureerde vastlegging van gegevens, informatie-uitwisseling tussen patiënt en behandelaar en medicatieveiligheid;
 • Zowel de impact hiervan kent op de werkprocessen en de procedures van de behandelaar als op de ICT-systemen;
 • De juiste verbinding kan leggen tussen deze twee;
 • Projectmanagementvaardigheden heeft.

Naar boven

  

Aanvragen en betalingen subsidie

 

Hoe kan subsidie aangevraagd worden?

Indien de ggz-instelling in aanmerking wil komen voor subsidie dient het aanvraagformulier tussen 1 november 2018 en 1 mei 2019 gestuurd te worden aan Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Meer informatie en het aanvraagformulier staan op https://www.dus-i.nl/subsidies/vipp-fase-3. Naast het invullen van het aanvraagformulier zijn de volgende stukken voor een aanvraag van subsidie nodig:

 • Een eigen verklaring dat de ggz-instelling in aanmerking komt voor de aangevraagde modules, ondersteund met de rapportage van de uitgevoerde nulmeting.
 • Indien van toepassing, een de-minimisverklaring (met het ondertekenen van een de-minimisverklaring verklaart het bestuur van de ggz-instelling over de eerder verleende staatssteun). Deze is opgenomen in de bijlage van het aanvraagformulier.

In het aanvraagformulier wordt onder andere gevraagd naar een relatienummer (voorheen: objectnummer). Dit is een uniek nummer, dat bij de eerste subsidieaanvraag bij VWS aan uw instelling is toegekend. Heeft u al eerder een subsidie van VWS ontvangen, dan is dit nummer eveneens in een voorgaande subsidiebeschikking vermeld.

Indien dit uw eerste subsidieaanvraag bij VWS is, dan vult u hier niets in. Als er nog geen relatienummer is, kan dit wel betekenen dat de aanvraag iets later dan gebruikelijk op volledigheid getoetst kan worden. Het streven is ernaar om de volledigheidstoets alsnog zo snel mogelijk uit te voeren.

Klik hier voor een stapsgewijze toelichting bij alle onderdelen van het aanvraagformulier.

Naar boven


Wat gebeurt er nadat het aanvraagformulier naar DUS-I is verzonden?

De behandeltermijn voor een aanvraag is 13 weken. De instelling krijgt na het inzenden van het een volledige aanvraag een ontvangstbevestiging. In het geval van een onvolledige aanvraag krijgt de instelling het verzoek om de benodigde stukken alsnog aan te leveren. 

Wanneer een aanvraag is goedgekeurd, wordt de subsidie binnen één of twee maanden voor het eerst uitgekeerd. Dit hangt af van de datum van goedkeuring. Als de activiteiten later dan de goedkeuring van de aanvraag starten, dan wordt het eerste deel van de subsidie overgemaakt in de maand na de start van de activiteiten.

Naar boven


Hoe verloopt de uitbetaling van de subsidie?

Na de eerste uitbetaling wordt de toegekende subsidie maandelijks overgemaakt. Achteraf wordt door middel van een audit vastgesteld welke modules zijn behaald. Mocht er subsidie zijn uitgekeerd op een module die niet is behaald, dan moet de instelling het subsidiegeld van die module terugbetalen.

Naar boven


Is er een maximaal aantal instellingen dat subsidie kan aanvragen? Kan de subsidiepot op zijn als ik te laat ben met aanvragen?

Nee, het subsidiebedrag is vooraf berekend op het aantal instellingen wat aan de regeling mee kan doen. 

Naar boven


Staat het subsidiebedrag vast?

 
Wanneer het blijkt dat het bereiken van de resultaatsverplichting van de module minder geld kost dan berekend, blijft het subsidiebedrag hetzelfde.

Moeten er ook een urenbegroting ook worden opgenomen in de aanvraag?

De regeling bestaat uit normen en doelen en kent een andere procedure dan die u wellicht gewend bent. De instelling toont achteraf, middels een audit, aan of de normen en doelen zijn behaald. Aanmelding geschiedt dus niet op basis van een projectplan met een urenbegroting. Er zal ook geen urenverantwoording achteraf plaatsvinden. Wel is een accountantsverklaring nodig om aan te tonen dat de instelling zelf ook het subsidiebedrag heeft geïnvesteerd.

Naar boven


Wat is de voucher voor koplopers?

Dit onderdeel uit de regeling is gericht op ggz-instellingen die niet voor subsidie van modules C1 en C2 in aanmerking komen. Deze instellingen kunnen aanspraak maken op de voucher wanneer uit de nulmeting blijkt dat zij de resultaatsverplichtingen van modules C1 en C2 al (verregaande) hebben gerealiseerd.

Het doel van de voucher is innovaties op het gebied van eHealth door koplopers te ondersteunen.

Naar boven


Geldt er een andere aanpak voor de koplopersvoucher?

 

Anders dan bij de modules A, B en C, dient een instelling voor het aanvragen van een voucher onder andere een projectplan met begroting in. De aanvraag van de koploper bevat de concrete activiteiten die worden verricht en de afspraken die alle ggz-instellingen daarover hebben gemaakt.

Bij de aanvraag van de subsidie door middel van een voucher is de commitment van minstens één ketenzorgpartner verplicht.

De voucher wordt aangevraagd via het aanvraagformulier. Indien de ggz-instelling in aanmerking wil komen voor de voucher dient het aanvraagformulier tussen 1 november 2018 en 1 mei 2019 gestuurd te worden aan Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). De beoordeling van de subsidievaststelling wordt gedaan op basis van de werkelijk gemaakte kosten, voorzien van een accountantsverklaring.

Naar boven


Hoe moet een instelling het subsidiebedrag verantwoorden?

Om het subsidiebedrag te verantwoorden wordt een accountantsverklaring opgesteld. De ggz-instelling moet aantonen dat er van overcompensatie geen sprake is en dat de kosten ter hoogte van het subsidiebedrag ook daadwerkelijk gemaakt zijn. In de accountantsverklaring moet worden aangetoond dat de gemaakte kosten in ieder geval het ontvangen subsidiebedrag overschrijden. 

Naar boven 

MedMij

 

Wat is het MedMij afsprakenstelsel?

Wanneer een instelling subsidie aanvraagt voor module A1 of A2 uit de VIPP GGZ regeling, dient de instelling gegevens uit haar ICT-systeem conform het MedMij Afsprakenstelsel te kunnen ontsluiten naar PGO’s en eventueel het eigen patiëntenportaal.

MedMij stelt spelregels op voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en patiënten. Deze spelregels noemen we het MedMij Afsprakenstelsel. Zorgverleners en patiënten worden zelf geen deelnemer van het MedMij Afsprakenstelsel, maar beide partijen nemen een dienst af van leveranciers die wél deelnemer zijn. Deze leveranciers houden zich aan de afspraken uit het MedMij Afsprakenstelsel.

Naar boven


Wat zijn de verantwoordelijkheden van een ggz-instelling voor het ontsluiten van gegevens binnen het MedMij-netwerk?

 1. Identiteit van patiënt verifiëren
 2. Checken of leverancier deelnemer bij MedMij is
 3. Contract aangaan met leverancier die aansluiting bij MedMij gaat regelen (of in huidig contract opnemen)
 4. Verwerkersovereenkomst aangaan met leverancier
 5. Leverancier controleren op nakomen afspraken verwerkersovereenkomst
 6. AVG
 7. Procedures omtrent calamiteiten gegevensuitwisseling
 8. Unieke zorgaanbiedersnaam bedenken
 9. Zorgaanbiedersnaam richting patiënten communiceren
 10. Contactpunt inrichten voor patiënten die gebruikmaken van PGO

Klik hier voor een uitgebreide toelichting van MedMij (link naar: https://www.medmij.nl/wp-content/uploads/2018/06/Factsheet-MedMij-verantwoordelijkheden-zorgaanbieders.pdf)


Wat zijn de verantwoordelijkheden van een leverancier voor het ontsluiten van gegevens binnen het MedMij-netwerk??

 1. Bepalen welke set gegevens (de zogenoemde gegevensdiensten) vanuit welk systeem en met welke leverancier via MedMij wordt gedeeld
 2. Bepalen welke set gegevens (gegevensdienst) van personen in welk systeem en met welke leverancier via MedMij worden ontvangen
 3. Informatiebeveiliging op orde (DigiD, NEN 7510, overeenkomst met Logius)
 4. Alleen gegevens van personen van 16 jaar en ouder worden ontsloten
 5. Opvragingen en toestemmingen kunnen worden geregistreerd in het dossier van de patiënt
 6. (eventueel) servicelevels afspreken conform hetgeen binnen het MedMij Afsprakenstelsel wordt vereist
 7. Gebruikersvoorlichting voorleggen aan de zorgverleners binnen de organisatie (via communicatierichtlijnen aan de deelnemer)
 8. Advies over datum kwalificatie volgt in overleg met MedMij

  Klik hier voor een uitgebreide toelichting van MedMij (link naar: https://www.medmij.nl/wp-content/uploads/2018/06/Factsheet-MedMij-verantwoordelijkheden-zorgaanbieders.pdf)


Nulmeting

 

Wat is de nulmeting?

De nulmeting is een online (beveiligde) vragenlijst om de stand van zaken ten opzichte van de doelstellingen van VIPP GGZ te meten. Om in aanmerking te komen voor subsidie is deelname aan deze nulmeting vereist. Klik hier voor meer informatie.

Naar boven


Waar bestaat de vragenlijst van de nulmeting uit?

De vragenlijst bestaat uit vragen die gaan over:

 • Algemene feiten en cijfers van uw instelling;
 • het vastleggen van patiëntgegevens;
 • beschikbaarheid van persoonlijke medische gegevens voor patiënten;
 • medicatieveiligheid: medicatieverificatie, voorschrijven en het actuele overzicht van de medicatie;
 • de status van de inzet van eHealth toepassingen

Klik hier voor meer informatie.

Naar boven


Hoe ziet het proces van de nulmeting eruit?

Een ggz-instelling die deel wil nemen aan de VIPP GGZ regeling geeft dit aan via nulmeting@vippggz.nl. Het programmateam VIPP GGZ controleert of de instelling in aanmerking komt (via DigiMV) en stuurt de instelling de nulmeting toe. De instelling vult de nulmeting in en stuurt het terug. Het kan zijn dat er aanvullende vragen vanuit het programmateam komen voordat de nulmeting definitief wordt gemaakt. Vervolgens ontvangt de instelling de rapportage, waarin staat voor welke modules ze subsidie kan aanvragen. 


 

Hoeveel tijd kost het om de nulmeting in te vullen?

Het beantwoorden van de vragen vergt behoorlijk wat uitzoekwerk van verschillende disciplines binnen de instelling. Een instelling heeft twee weken de tijd om de nulmeting in te vullen. Hoeveel tijd het kost is sterk afhankelijk van de wijze waarop de informatie binnen de organisatie is vastgelegd. 

Klik hier voor meer informatie.

Naar boven


Wat gebeurt er met de uitkomsten van de nulmeting?

Elke instelling ontvangt een rapportage met daarin de uitkomsten van de eigen nulmeting. Daarnaast wordt binnen de besloten community van GGZ Nederland een overzicht met de uitkomsten van alle instellingen geplaatst.

Naar bovenZibs

 

Wat betekent zib?

Zib's zijn zorg informatie bouwstenen. Een zib beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald item van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd.

Naar boven


Welke zib's zijn verplicht?

In module A van de VIPP GGZ regeling worden verschillende zib’s verplicht gesteld. Voor het behalen van module A1 zijn 13 zib’s verplicht, voor module A2 zijn 29 zib’s verplicht. Het voldoen aan de verplichting van een zib betekent dat de informatie precies volgens het model van de zib geregistreerd wordt, zoals beschreven op deze pagina. Wanneer een zib nog niet verplicht is, moet de desbetreffende informatie al wel vastgelegd en gedeeld kunnen worden met de patiënt.

Klik hier voor een overzicht van de verplichte zib’s in modulen A1 en A2.

 

Naar boven


Zijn de zib's opgesteld volgens de AVG richtlijnen?

De zib's hoeven zelf niet volgens de AVG richtlijnen opgesteld te zijn. Belangrijk is dat de instelling conform AVG omgaat met de in de zib's vastgelegde patiëntinformatie. 

Naar bovenGebruikersvereniging

 

Waar is de subsidie voor gebruikersverenigingen voor bedoeld?

 

De subsidie is bedoeld voor gebruikersverenigingen van EPD- en EVS-systemen voor ggz-instellingen. Gebruikersverenigingen kunnen subsidie aanvragen om daarmee de softwareleverancier de aanpassingen aan het EPD en EVS te laten bouwen en beschikbaar te stellen. Het gaat hierbij onder andere om in het inbouwen van zibs en voldoen aan het MedMij afsprakenstelsel.

De subsidievaststelling is niet gekoppeld aan een resultaatsverplichting, maar aan een inspanningsverplichting. Het kan namelijk zijn dat de gebruikersvereniging niet de juiste afspraken met de leverancier kan maken, waardoor de aangesloten ggz-instelling een achterstand hebben.

Naar boven


Waar moet een gebruikersvereniging aan voldoen?

 • Gebruikersvereniging moet vóór 31 december 2018 (informeel) zijn opgericht;
   
 • Gebruikersvereniging moet bij aanvraag van de subsidie een rechtspersoon zijn;
   
 • Er dienen minimaal drie instellingen die zijn toegelaten voor het leveren van medisch specialistische zorg lid te zijn van de vereniging: waarvan minimaal één instelling een middelgrote, grote of integrale ggz-instelling is, zoals gedefinieerd in de regeling;
   
 • De aanpassingen in de systemen moeten ter beschikking komen voor alle ggz-instellingen welke gebruik maken van deze systemen.

Naar boven


 

Wat is de deadline met betrekking tot het oprichten van een gebruikersvereniging?

De oprichtingsdatum van de gebruikersvereniging moet voor 31 december 2018 liggen. Om subsidie aan te kunnen vragen moet een gebruikersvereniging een rechtspersoonlijkheid zijn. Het omzetten naar een juridische rechtspersoonlijkheid mag van een latere datum zijn dan 31 december 2018.

Naar boven


 

 


Monitors en audit

 

Wat is het doel van de monitor

Gedurende de looptijd van deze subsidieregeling wordt gemonitord of de ambities die geformuleerd zijn gerealiseerd worden volgens de huidige verwachting. Voor instellingen is het een moment om te zien waar ze staan. Voor het programmateam van VIPP GGZ wordt aan de hand van de monitor bekeken wat ze extra kunnen doen. Voor VWS geeft het een weergave of het programma werkt zoals bedoeld.
 


Wanneer vinden de audits plaats?

De instelling selecteert zelf een auditpartij en zorgt dat deze plaatsvindt en aangetoond kan worden voor het einde van de regeling (1 februari 2021). Tot zes maanden na het einde van de regeling (1 augustus 2021) heeft de instelling de tijd om eventuele correcties door te voeren en een heraudit te doen.

Naar boven


Hoe streng zijn de audits in 2021


Uit de audits moeten blijken dat voor 90% van de normen en doelen zijn behaald.

Naar boven


 

Mag ik zelf een auditpartij kiezen?

 

Op de website van VIPP GGZ wordt een lijst met auditoren geplaatst die VIPP audits mogen uitvoeren. Er wordt hierbij ook onderscheid gemaakt in auditoren die over ggz instellingen beschikken. Deze auditoren zijn verenigd in Norea, de beroepsorganisatie van IT-auditors. En zijn onafhankelijk.

Tip: wacht niet met het zoeken van een auditor tot de audit, dan kan hij tijdens het proces al meekijken of het goed/volgens plan gaat.

Naar boven